Search for:

ДА ИЗГРАДИМЕ ПОДОБРО ОПШТЕСТВО ЗА ЛИЦАТА КОИ СТРАДААТ ОД МЕНТАЛНИ НАРУШУВАЊА

 

 

На прагот сме на третата декада од 21 век. Технолошката револуција целосно го смени свететот во кој живееме денес. Луѓето во повеќето земји во светот имаат пристап до здравствена заштита како никогаш пред тоа. Во развиените земји во последните 20 – 30 години почна отворено да се зборува за менталното здравје и психичките болести. Она за кое што во минатото воопшто не се зборуваше или се зборуваше многу малку, во последните години стана многу актуелна тема. Невладините организации ширум овие земји имаа голема улога во подигањето на свеста за менталното здравје. Кај нас за жал сме на самиот почеток…

Кога ќе се спомене дека некое лица има психички болести, веднаш се започнува со стигматизирање на тоа лице. Стигматизарењето знае да стигне до таму па истото да биде исмевано, како тоа да не заслужува да живее достоинствен живот како сите останати.

За полесно да биде сфатен проблемот, треба да направиме поделба на психичките болести како што тоа денес го прави психологијата на неврози и психози. Во неврози спаѓаат психичките нарушувања како што се: депресијата, анксиозноста, опсесивно-компулсивно растројство. Од друга страна во психози спаѓаат: шизофренија,шизотипните растројства, биполарното нарушување. Измеѓу нив е граничното нарушување на личноста. Ова е наједноставниот поим на нарушувања, а воедно и најчестите нарушување кои се јавуваат кај луѓето. Сепак има многу повеќе…

Read More