Search for:

ЗОШТО АНКСИОЗНОСТА Е ПОЧЕСТА КАЈ МЛАДИТЕ ЛУЃЕ,ОТКОЛКУ КАЈ ПОВОЗРАСНИТЕ?

Нова студија во САД спроведена од 2008 до 2018 година, покажала дека младите луѓе се многу поизложени на анксиозноста од колку повозрасните.
– Студијата е спроведувана на лица од 18 години и постари во период од 2008 до 2018 година.
– Анксиозноста кај младите од 18-25 години за време на ова истражување речиси двојно се зголемила, но останала на исто ниво кај лицата над 50 годишна возраст.
– Сеуште не е јасно која е причината младите да бидат поанксиозни, но социјалните медиуму, економската несигурност и нездравиот животен стил можно е да имаат улога. Read More

ЗА СИТЕ ШТО СЕ МОМЕНТАЛНО НЕВРАБОТЕНИ ПОРАДИ ДЕПРЕСИЈА ИЛИ ДРУГО ПСИХИЧКО НАРУШУВАЊЕ

Со што се занимаваш?
Кога запознаваш нови луѓе или ќе сретнеш некого кој што не си го видел подолго време, едно од првите прашања е „Со што се занимаваш”. Тоа е едно од основите прашања кога влегуваш во нова конверзација. Но кога не можеш да работиш заради ментално нарушување, тешко е да се одговори на ова прашање. Read More

ШТО Е МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ?

Менталното здравје се однесува на когницијата, однесувањето и емоционалната благосостојба на една личност. Честопати со изразот „ментално здравје” се мисли отсуство на ментална болест.

Менталното здравје влијае на активностите кои ги имаме, врските со другите луѓе и физичкото здравје. Но исто така процесот е и обратен. Факторите во животот на една личност како што се одредени настани и физички фактори влијаат врз менталното здравје. Read More

НЕ ГИ ОСУДУВАЈТЕ ЛУЃЕТО КОИ ПИЈАТ АНТИДЕПРЕСИВИ !

Луѓето кои имаат психичка болест се доволно стигматизирани со самото тоа што имаат некоја дијагноза, но во последно време се почесто стигмата станува уште поголема спрема оние кои примаат лекови за својата состојба како антидепресиви или антипсихотици. Постојат толку дезинформации за нив од тоа дека никогаш нема да можете да ги откажете, до тоа дека сте „слабаци” ако пиете лекови. Имам впечаток како во последно време стигмата која е околу менталното здравје кога ќе се спомнат некои т.н „полесни дијагнози” како депресија и анксиозност станува поприфатлива, се до моментот кога личноста ќе спомне дека пие лекови за оваа состојба, а пак воопшто да не спомнувам кога станува збор за некоја т.н „потешка дијагноза” и за лековите за таа дијагноза. Read More